YouMe är den första i en serie appar för din personliga utveckling inom livets olika områden.

Med YouMe ökar du förståelsen för dig själv och din partner med verktyg som tar er relation till nästa nivå. Du får snabba slutsatser helt utan kostnad. Sen kan du få fördjupningar och program till betydligt lägre pris än hos någon psykolog, terapeut eller coach. När som helst, var som helst. Du får bland annat lära dig mer om:

- Dina och andras beteenden.
- Hur ni kan förstå varandra bättre.
- Varför vi gör som vi gör.
- Hur du utvecklar en relation.
- Hur ni passar ihop.
- Vad som egentligen gick snett?
- Konkreta tips du kan testa direkt.
- Varningstecken.
- Hur du tar kontroll över situationer.
- Förutsägelser för framtida situationer med tips på åtgärder.
Och mycket mer...

Bakgrund
YouMe bygger på vetenskapliga modeller från psykologin och hjärnforskning i kombination med Artificiell Intelligens. YouMe har också sin grund i psykoanalytisk teori och praktik, kognitiv beteendeterapi, modern hypnosterapi, humanistisk psykologi och positiv psykologi samt utifrån C Jansen, P Wattzlawic, E Rossi, Yvonne Agazarin, Brené Brown m.fl om djupare beteendeförändring och Anders Sjöberg m.fl. samt studier om mätning inom psykologin, psykometri.

Mångårig forskning om parrelationer ligger också bakom appen av bland annat John Gottman, Robert Levenson, Harville Hendrix, Helen Fisher, Gary Chapman och Esther Perel samt praktisk erfarenhet av arbete med personlig utveckling och beteendeförändring utifrån bland annat olika beteendestilar beskrivet i modeller som BeteendeGuiden, DiSC, Discower, Discus, Big five, Myers Briggs och forskning av R J Watson, R Zakrison, Merril o Taylor, McCrae m.fl. samt forskning om hjärnan av bland andra D Kahneman och A Damasio.
YouMe is the first in a series of apps for your personal development in various areas of life.

With YouMe you increase the understanding of yourself and your partner with tools that take your relationship to the next level. You get quick conclusions completely free of charge. Then you can get in-depth studies and programs at a significantly lower price than any psychologist, therapist or coach. Anytime, anywhere. You will learn more about:

- Your and other people's behaviors.
- How you can understand each other better.
- Why we do what we do.
- How to develop a relationship.
- How you fit together.
- What really went wrong?
- Concrete tips you can test directly.
- Warning sign.
- How to take control of situations.
- Predictions for future situations with tips on actions.
And much more...

Background
YouMe is based on scientific models from psychology and brain research in combination with Artificial Intelligence. YouMe also has its foundation in psychoanalytic theory and practice, cognitive behavioral therapy, modern hypnotherapy, humanistic psychology and positive psychology as well as on the basis of C Jansen, P Wattzlawic, E Rossi, Yvonne Agazarin, Brené Brown and others about deeper behavioral change and Anders Sjöberg et al. . as well as studies on measurement within psychology, psychometry.

Many years of research on couple relationships are also behind the app by, among others, John Gottman, Robert Levenson, Harville Hendrix, Helen Fisher, Gary Chapman and Esther Perel as well as practical experience of work with personal development and behavioral change based on, among other things, different behavioral styles described in models such as BehaviorGuide, DiSC , Discower, Discus, Big five, Myers Briggs and research by RJ Watson, R Zakrison, Merril o Taylor, McCrae and others. and research on the brain of, among others, D Kahneman and A Damasio.

YouMe V2.1.10 Update

2019-08-19

Djupare analys i matchingsdelarna
YouMe Tags
Additional Information

Latest Versions List

Similar To YouMe

Reviews
0.0
0 category.All
5  0
4  0
3  0
2  0
1  0