Home » Apps » Lifestyle » Bezpieczna Rodzina
Bezpieczna Rodzina Icon - APKRipe.Com

Bezpieczna Rodzina

7.1.8 For Android
4.1 | 4.1 Reviews
Gdzie Jest Dziecko to jedyna aplikacja w Polsce, która umożliwia dyskretne lokalizowanie i dbanie o bezpieczeństwo Bliskich. Nie musisz więcej martwić się o najbliższych wiedząc, że są w bezpiecznych miejscach.

Lokalizacja telefonów

Zobacz całą swoją rodzinę na mapie w telefonie. Odpoczywaj spokojnie wiedząc, że najbliżsi są w bezpiecznych miejscach. Gdzie Jest Dziecko nie wymaga instalowania dodatkowych aplikacji na telefonie lokalizowanej osoby. Chroniony Bliski wyraża zgodę na lokalizowanie tylko raz za pomocą jednego SMSa. Później nie jest informowany, gdy sprawdzasz gdzie jest. Namierzana jest karta SIM dzięki czemu bateria na telefonie bliskiego nie jest zużywana.

Otrzymuj automatyczne powiadomienia

Otrzymasz automatyczne powiadomienie SMS i e-mail, kiedy Bliski przybędzie lub opuści ustalone miejsce. Sam wyznaczysz strefy dla swojej rodziny, np. dom, szkoła, praca.

Reaguj w razie zagrożenia

Bliski może w prosty sposób powiadomić Cię o zagrożeniu. Wezwanie S.O.S. trafi do Ciebie oraz do wszystkich wskazanych wcześniej osób. Do zgłoszenia dołączone zostanie video lub zdjęcie wraz z lokalizacją. Korzystanie z powiadomień S.O.S. jest możliwe po zainstalowaniu bezpłatnej aplikacji Rodzinne SOS na telefonie Bliskiego. Pobierz aplikację: https://goo.gl/0YpfqW

Wypróbuj za darmo

Otrzymasz darmowy okres próbny abyś mógł się przekonać jak działa usługa. Jeśli Bezpieczna Rodzina nie spełni Twoich oczekiwań możesz zrezygnować w każdej chwili. Nie ponosisz żadnych opłat w momencie rezygnacji podczas okresu próbnego.

T-Mobile: pierwsze 7 dni za 0zł, potem od 6,15 zł co 30 dni.
Orange: pierwszy miesiąc za 0zł, kolejny już od 7,98 zł.
Plus: pierwsze 14 dni za 0zł, potem od 1,23 zł tygodniowo.
Play : pierwszy miesiąc za 0 zł, potem tylko 4,92 zł tygodniowo.

Jak lokalizujemy

Namierzamy telefony trzema metodami: GSM, GPS, WiFi i wskazujemy najbardziej precyzyjną lokalizację.
- GPS (lokalizacja satelitarna) dokładność lokalizacji w zasięgu 10-20 metrów. Chcąc namierzać z dokładnością do kilku metrów dopilnuj, aby Bliski zainstalował i uruchomił na swoim telefonie aplikację Rodzinne S.O.S. Pobierz aplikację: https://goo.gl/0YpfqW
- GSM (lokalizacja po sieci operatora GSM) dokładność lokalizacji w zasięgu 200m - 1km
- WiFi (lokalizacja na podstawie sieci WiFi) dokładność lokalizacji w zasięgu 30m - 50m
Więcej informacji o tym jak lokalizujemy: www.gjde.pl/dokladnosc-lokalizacji

Pobierz aplikację i zacznij lokalizować już dziś!
Gdzie Jest Dziecko is the only application in Poland that enables discreet localization and care for the safety of the Near. You do not have to worry about your loved ones anymore, knowing that they are in safe places.

Phone location

See all your family on the map on your phone. Rest peacefully knowing that your loved ones are in safe places. Where Is Child does not require installing additional applications on the phone of a localized person. Protected Middle agrees to be located only once with a single SMS. It is not informed later when you check where it is. The SIM card is traced so that the battery on the telephone is not consumed.

Receive automatic notifications

You will receive an automatic SMS and email notification when the Middle arrives or leaves the agreed place. You can designate zones for your family, such as home, school, work.

Respond to emergencies

The Middle one can easily inform you about the threat. The call of S.O.S. will go to you and all previously indicated people. The application will be accompanied by a video or photo along with the location. Using SAO notifications is possible after installing the free Family SOS application on your Near Phone. Download the application: https://goo.gl/0YpfqW

Try it for free

You will receive a free trial period so you can see how the service works. If the Safe Family does not meet your expectations, you can cancel at any time. You will not be charged at the time of cancellation during the trial period.

T-Mobile: first 7 days for 0 PLN, then from 6.15 PLN every 30 days.
Orange: the first month for PLN 0, the next from PLN 7.98.
Plus: first 14 days for PLN 0, then from PLN 1.23 per week.
Play: first month for PLN 0, then only PLN 4.92 per week.

How we locate

We target phones with three methods: GSM, GPS, WiFi and indicate the most precise location.
- GPS (satellite location) location accuracy within a range of 10-20 meters. If you want to track down to a few meters, make sure that Middle is installing and running the Family App S.O.S. on your phone. Download the application: https://goo.gl/0YpfqW
- GSM (location on the GSM operator's network) location accuracy within 200m - 1km
- WiFi (location based on WiFi network) location accuracy within 30m - 50m
More information about how we locate: www.gjde.pl/dokladnosc-lokalizacji

Download the app and start locating today!

Bezpieczna Rodzina V7.1.8 Update

2019-10-07

Bezpieczna Rodzina Tags
Additional Information

Latest Versions List

Similar To Bezpieczna Rodzina

More From Locon Sp. z o. o.
Reviews
0.0
0 category.All
5  0
4  0
3  0
2  0
1  0